01 พฤษภาคม 2556

การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย


การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย
Negatiating a Peaceful Coexistence Between the Malays of Patani and the Thai State


       ความรุนแรงอันเกิดจากการก่อความไม่สงบและการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ4 อำเภอ เป็นความจริงที่ประชาชนในพื้นที่อยู่กับมันมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และยังมองไม่เห็นทางว่าเรื่องนี้จะจบตรงไหน สันติภาพดูเลือนลาง ความขัดแย้ง โต้เถียง และความไม่สงบสุขยังคงมีอยู่ หากแม้นว่าการเจรจาจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นข้อเสนอ เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ใดก็ตามยังคงมีความไม่ชัดเจนด้วยเช่นกัน แต่ทว่าผู้บริสุทธิ์ ประชาชนยังคงดำเนินชีวิตไปตามวิถีของชีวิตต่อไป อยู่ด้วยความศรัทธา ความหวัง และสันติสุข
       หนี่งในบทความทีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายเกี่ยวกับผลลัพท์ที่เป็นไปได้ของความสัมพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ เรียกว่า "การไกล่เกลี่ยภายใน" กล่าวคือ ภาคประชาสังคมเป็นตัวเชื่อมการสนเสวนาระหว่างภาครัฐกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน

       One possible outcome of this is that these relations could evolve to become that some security experts call "internal mediation" in which local CSOs funtion as an interlocutor for the government and the separatist moverment.

Negatiating a Peaceful Coexistence
Between the Malays of Patani and the Thai State
----------------------------------------
ขอขอบคุณที่มาข้อมูล รายงานพิเศษ Special Report
Patani Forum : www.pataniforum.com
----------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น