ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
National Research Council of Thailandวิสัยทัศน์
"วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิจัยและพัฒนารวมถึงเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ"

นโยบายคุณภาพ วช. ประจำปี 2555
“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนยอมรับในบทบาทกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และการจัดการความรู้จาการวิจัย โดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ”

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
Research Information and Data Center (RIDC)
ห้องสมุดงานวิจัย วช. 
เนื่องด้วยปัจจุบันห้องสมุดงงานวิจัย วช. ได้ย้ายสถานที่ให้บริการจากเดิม อาคาร วช.3 ที่ได้เกิดเหตุการน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2554 ทำให้อาคารเกิดการชำรุด และได้มีการปรับปรุงอาคารอยู่ในปัจจุบันนั้น ทางห้องสมุดงานวิจัย วช. ปิดการให้บริการจากอาคารเดิม แต่จะเปิดให้บริการชั่วคราว ณ อาคาร วช.1 บริการในส่วนของการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆ  

ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการปรับปรุงอาคาร วช.6 เพื่อที่จะจัดเป็นสถานที่คอยให้บริการภายในอนาคตในต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดงานวิจัย วช. ได้พัฒนาการให้บริการศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล และสาธารณชนด้วยสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อความก้าวหน้าสู่สังคมอาเซียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 08 มกราคม 2557
     ด้วย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สถานที่ปัจจุบันเดิม ชั้น 2 อาคาร วช.6 ได้มีการปรับปรุงเสร็จแล้ว และได้มีการเปลี่ยนชื่ออาคารใหม่ คือ อาคาร วช. 8 พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่โดยย้ายจากชั้น 2 สู่ ชั้น 1 เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ศสจ. ตามโครงสร้างใหม่ พร้อมให้พัฒนาและให้บริการสู่สาธารณะชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 10 ตุลาคม 2558
      ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารงานวิจัยสู่สาธารณะชน ได้เผยแพร่ให้ข้อมูล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านการวิจัยสู่ภูมิภาคของไทย โดยเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัย 4 ภูมิภาค จึงได้จัดทำสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับการให้บริการในรูปแบบ Info-graphic ที่เข้าใจง่ายใน Phase 1 ดังนี้
RIDC Version 1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 23 กุมภาพันธ์ุ 2559
     ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบันได้พัฒนาระบบและการให้บริการข้อมูลทางด้านการวิจัยผ่านระบบสื่อดิจิทัลออนไลน์ เสริมสร้างศักยภาพการนำข้อมูลเพื่อมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบที่ได้ดำเนินการสู่เวอร์ชั่นปรับปรุงคอยให้บริการที่สำคัญ ดังนี้
RIDC Version 2
     ศสจ. มุ่งเน้นหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเพื่อบริการข้อมูลที่หลากหลาย 
     ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ยังคงบริหารจัดการระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ระบบการดำเนินงาน และวิสัยทัศน์ความก้าวหน้าต่อไป หากผู้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ridm@nrct.go.th 
 
สำหรับปีนี้คือปีแห่งการอับเดต เป็นปีสำหรับ 4.0 ตามนโยบายรัฐ 4.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น