08 ตุลาคม 2561

การพัฒนาบุคลการวิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทาง Thailand 4.0

ประเทศไทยจะไปทางไหน ? แล้วจะไปอย่างไร ?
บุคลากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศชาติ และจากนโยบาย TH4.0 ของรัฐบาลนั้นเน้นการขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม คือ บุคลากรการวิจัย

20 กันยายน 2561

การขับเคลื่อน โครงการชุมชนไม้มีค่า

วช. รับมอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” เพื่อเกษตรกรไทย เพิ่ม 20,000 ชุมชน 2.6 ล้านครัวเรือน 1,000 ล้านต้น ผนึกกำลังร่วม กรมป่าไม้ BEDO ธ.ก.ส. และ 11 หน่วยงานโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” มีเป้าหมาย 10 ปี ประเทศไทยเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน ปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแสนล้านบาท รัฐบาลมีนโยบายขยายผล ชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า โดยเตรียมมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ร่วมผลักดันกลไกการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน โดยมีกลไกดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน 3 เรื่องสำคัญ คือ
• การผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
• การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปลูก และแปรรูป เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไรปลูกอย่างไร และมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
• การส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมกลไกผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการสนองผลตามนโยบายกลไกประชารัฐ และไทยนิยมยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของไทยอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


08 สิงหาคม 2561

ก้าวใหม่การวิจัยในโลกดิจิทัล

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ได้จัดการเสวนา เรื่อง ก้าวใหม่การวิจัยในโลกดิจิทัล วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลาง Lotus3-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยมีวิทยากรมากความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรา และที่สำคัญการวิจัยยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายแตกแยกเป็นแขนงได้มากมาย แต่เราจะเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล การปรับใช้ข้อมูลดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรในโลกของดิจิทัล

งานเสวนาครั้งนี้พลาดไม่ได้กับกูรูที่จะให้คุณได้รู้จักงานวิจัยในโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่หน้างาน หรือ researchexpo.nrct.go.th แล้วพบกันที่งาน Thailand Research Expo 2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ