08 ตุลาคม 2561

การพัฒนาบุคลการวิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทาง Thailand 4.0

ประเทศไทยจะไปทางไหน ? แล้วจะไปอย่างไร ?
บุคลากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศชาติ และจากนโยบาย TH4.0 ของรัฐบาลนั้นเน้นการขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม คือ บุคลากรการวิจัย