เยี่ยมชม ศสจ.

อบรม/ศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน ประจำปี 2559-60
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศสจ. ให้การต้อนรับเยี่ยมชมดูงาน เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัย จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศสจ., กองการต่างประเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับการมาดูงานของคณะทำงานชาวศรีลังกา Government Officials From The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศสจ. ได้ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิจัย ภายใน ศสจ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศสจ.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศสจ. ได้ให้การต้อนรับ สภาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสการเยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ศสจ.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศสจ. ได้ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ในโอกาสการเยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ศสจ.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้การต้อนรับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (สปท.)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การต้อนรับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) โดยท่านรอง ลวช. กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ เป็นประธานต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานวิจัยของ วช. โดยมีผู้บริหาร วช.ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ มิติต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและสร้างเครือข่ายร่วมกัน
-------------------------------------------
- See more at: http://ridcnrct.blogspot.com/2016/05/blog-post_18.html#more
ศสจ.วช. ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน หารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านฐานข้อมูลงานวิจัย
วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศสจ. อาคาร วช.8
---------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศสจ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รองกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์และศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองศูนย์สารสนเทศการวิจัย อาคาร วช. ๘ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tnrr.in.th/2558/?page=pr&pr_id=182
-----------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 59 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้มีการประชุมหารือว่าด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) หรือ Mobile Applicationสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์กลาง Application ภาครัฐ (Government Application Center:GAC)ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Mobile App. แนวทางในการพัฒนา เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของ วช.

 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วช. ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ การประปานครหลวง โดยมีท่านรองฯ ลวช. กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ เป็นประธานและให้การต้อนรับ ร่วมกับผู้บริหาร วช.

 
          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการวิจัย ของ
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.  ทั้งนี้ ศสจ. ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ เป็นแนวทางการนำไปใช้งานต่อไป


เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00-16.00น. ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ณ อาคาร วช. 8 

           วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น ๒ อาคาร วช.๒  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 อาจารย์ และนักศึกษาได้แวะเยี่ยมชม พร้อมศึกษาการใช้ระบบสืบค้นงานวิจัยต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ Fulltext และ Abstract ณ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ม.นอร์ทกรุงเทพ ได้ใช้บริการระบบสืบค้นงานวิจัย ณ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

คณะผู้บริหารและพนักงานของหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล เวลา ๑๓.๐๐ น ชั้น ๒  อาคาร วช.๒  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      หอสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำคลังสารสนเทศของ ธปท. (BOI Institutional Repository) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ จัดการ และเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิจัยวิชาการ ธปท. แก่สาธารณชน รวมทั้ง มีแนวคิดจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคารของหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประโยชน์และประสิทธิภาพในการเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานวิจัยในสาขาวิชาการดังกล่าว

ศสจ. จึงได้นำเสนอภาพรวมระบบสารสนเทศการวิจัย วช.
พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.ณ อาคาร วช. ๘ การบรรยายประกอบด้วย
----------------------------------------------
•  ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลงานวิจัยดิจิทัล (DRIC) โดย นางไขแสง พุฒชูชื่น  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
•  ระบบบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) โดย นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล
•  ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR ) โดย นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง  หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย
----------------------------------------------
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ศสจ.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาดูงานที่ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ทั้งนี้ ผอ.ศสจ. ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ และคณะศึกษาดูงาน ดังกล่าว ทั้งนี้ ศสจ. ได้มีการพัฒนาสู่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อปรับใช้ข้อมูล ระบบต่างๆ สนับสนุนการทำงาน สนับสนุนการใช้งานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ระบบมีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน และให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้ใช้บริการต่อไป
คณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมชมและใช้บริการข้อมูล ศสจ.
                  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคุณธนภัสสร์ เยี่ยมชมและใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย DRIC  โดยมีเจ้าหน้าที่ คุณกิตติพงษ์ และคุณวิลาวัลย์ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน  ทั้งนี้ ศสจ. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อมูลและประสานงานรายละเอียดต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศสจ. จะได้รับการต้อนรับในโอกาสครั้งหน้าต่อไป

             
-------------------------------------------------------------------
พิชัยพรรธน์ ถ่ายภาพ
พิชยา เรียบเรียงและจัดทำ
-------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น