15 พฤศจิกายน 2562

MHESI พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21


ปฏิรูปสังคมไทย ไม่หยุดเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัย(Life Long Learning) ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บัณฑิต คนทำงาน และผู้สูงอายุ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร Re-skill Up-skill ยกระดับคนทำงาน สร้างหลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย พร้อมดึงนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ลงพื้นที่เรียนรู้และร่วมพัฒนาชุมชน บัณฑิตมีงานทำ ชุมชนมีรายได้ ผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มี 3 เรื่องสำคัญคือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ อาสาประชารัฐ และบัณฑิตอาสา
สานพลังเอกชนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ จับมือภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาหอการค้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยการนำองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงพลังนักศึกษาลงไปช่วยยกระดับให้เกษตรกรยกระดับเป็น smart farmer และพัฒนาพืชผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตฐาน
ปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรมประเทศ ผลักดันงบวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 1.1% ต่อ GDP สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ 4 ส่วน คือ พัฒนาคน (Brain power และ Man power) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการวิจัยตอบโจทย์ท้าทายสังคมที่กำลังถาโถมอยู่ในขณะนี้ เช่น ปัญหาขยะ ภาวะโลกร้อน
ปลดล็อกมหาวิทยาลัย พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย เข้าสู่ 100 อันดับแรกของโลก ผมตั้งคณะทำงานทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์สามารถทำงานตอบโจทย์ประเทศ ลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทำการแบ่งมหาวิทยาลัย เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสร้างองค์ความรู้ระดับโลก, กลุ่มเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และกลุ่มตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมีทิศทางและภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
BCG in action (Bio - Circular - Green Economy) เรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน ในส่วนของอว.นั้นเราเป็นกระทรวงต้นทางที่จะต้องพัฒนางานวิจัยและสร้างต้นแบบเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางอว.เองได้มีการนำร่องดำเนินการในเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว โดยนโยบาย BCG มีเป้าหมายเพื่อสร้าง GDP ประเทศจาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี ครอบคลุม 4 ด้าน การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
"ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนให้ทราบว่าผมและประชาคมอว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจของเรา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 รายละเอียดโครงการของแต่ละประเด็นทีมงานผมได้สรุปไว้ในภาพด้านล่างแล้วนะครับ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น