08 ตุลาคม 2561

การพัฒนาบุคลการวิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทาง Thailand 4.0

ประเทศไทยจะไปทางไหน ? แล้วจะไปอย่างไร ?
บุคลากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศชาติ และจากนโยบาย TH4.0 ของรัฐบาลนั้นเน้นการขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม คือ บุคลากรการวิจัยอย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ฯ ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อผลลัพธ์สู่ Thailand 4.0 ในระยะต่อไป

---------------------------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล : จดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 81 ปีที่ 13 เดือนธันวาคม 60
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น